Bildarchiv © Th. Ebersberg / USA / Minnesota

Zurück Seite 8 von 12 > 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 Weiter

100624v 100625v 100626v 100629v
100624v.jpg
Downtown Minneapolis
100625v.jpg
Downtown Minneapolis
100626v.jpg
Downtown Minneapolis
100629v.jpg
Downtown Minneapolis
100630v 100631v 100632v 100633v
100630v.jpg
Downtown Minneapolis
100631v.jpg
Downtown Minneapolis
100632v.jpg
Downtown Minneapolis
100633v.jpg
Downtown Minneapolis
100635v 100636v 100637v 100638v
100635v.jpg
Downtown Minneapolis
100636v.jpg
Downtown Minneapolis
100637v.jpg
Downtown Minneapolis
100638v.jpg
Downtown Minneapolis
100639v 100640v 100641v 100642v
100639v.jpg
Downtown Minneapolis
100640v.jpg
Downtown Minneapolis
100641v.jpg
Skyway, Minneapolis
100642v.jpg
Architektur, Minneap.
100643v 100644v 100645v 100646v
100643v.jpg
Architektur, Minneap.
100644v.jpg
Architektur, Minneap.
100645v.jpg
Architektur, Minneap.
100646v.jpg
Architektur, Minneap.
100647v 100648v 100649v 100650v
100647v.jpg
Architektur, Minneap.
100648v.jpg
Architektur, Minneap.
100649v.jpg
Architektur, Minneap.
100650v.jpg
Mississippi, Minneap.
100651v 100652v 100653v 100654v
100651v.jpg
Mississippi, Minneap.
100652v.jpg
Mississippi, Minneap.
100653v.jpg
Mississippi, Minneap.
100654v.jpg
Mississippi, Minneap.
100655v 100656v 100658v 100659v
100655v.jpg
Am Mississippi
100656v.jpg
Am Mississippi
100658v.jpg
Brücke, Mississippi
100659v.jpg
Brücke, Mississippi
100660v 100661v 100662v 100663v
100660v.jpg
Brücke, Mississippi
100661v.jpg
Brücke, Mississippi
100662v.jpg
Brücke, Duluth, Minnesota
100663v.jpg
Brücke, Minnesota
100664v 100665v 100666v 100667v
100664v.jpg
Brücke, Duluth
100665v.jpg
Hafen, Duluth
100666v.jpg
Brücke, Duluth
100667v.jpg
Highway