Bildarchiv © Th. Ebersberg / USA / Minnesota

Zurück Seite 10 von 12 > 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 Weiter

100721v 100723v 100725v 100726v
100721v.jpg
Skulptur, Caretaker...
100723v.jpg
Skulptur, Caretaker...
100725v.jpg
Park Rapids
100726v.jpg
Park Rapids
100727v 100728v 100729v 100730v
100727v.jpg
Reklame
100728v.jpg
Park Rapids
100729v.jpg
Park Rapids
100730v.jpg
»Schwarzwald Inn«
100731v 100732v 100733v 100734v
100731v.jpg
»Schwarzwald Inn«
100732v.jpg
»Schwarzwald Inn«
100733v.jpg
Park Rapids
100734v.jpg
Park Rapids
100735v 100736v 100738v 100739v
100735v.jpg
Park Rapids
100736v.jpg
Park Rapids
100738v.jpg
Park Rapids
100739v.jpg
»Schwazwald Inn«
100740v 100741v 100743v 100744v
100740v.jpg
Reklame
100741v.jpg
Fast Food
100743v.jpg
Fast Food
100744v.jpg
Liquor Shop
100745v 100746v 100747v 100748v
100745v.jpg
Liquor Shop
100746v.jpg
Liquor Shop
100747v.jpg
Liquor Shop
100748v.jpg
Liquor Shop
100749v 100750v 100751v 100752v
100749v.jpg
Liquor Shop
100750v.jpg
Liquor Shop
100751v.jpg
Reklame, Liquor Shop
100752v.jpg
Farm
100754v 100755v 100756v 100757v
100754v.jpg
Farm
100755v.jpg
Farm
100756v.jpg
Farm
100757v.jpg
Farm
100758v 100759v 100760v 100761v
100758v.jpg
Farmhaus
100759v.jpg
Maisfeld, Minnesota
100760v.jpg
Briefkasten, New Ulm
100761v.jpg
Briefkasten, New Ulm
100762v 100763v 100764v 100765v
100762v.jpg
Farm, New Ulm
100763v.jpg
Farm, New Ulm
100764v.jpg
Farm, New Ulm
100765v.jpg
Farm, New Ulm