Bildarchiv © Th. Ebersberg / USA / South Dakota / Minnesota

Zurück Seite 5 von 12 > 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 Weiter

100223v 100224v 100225v 100226v
100223v.jpg
Highway Patrol
100224v.jpg
Corn Palace, Mitchell
100225v.jpg
Corn Palace, Mitchell
100226v.jpg
Corn Palace, Mitchell
100228v 100230v 100232v 100234v
100228v.jpg
Corn Palace, Mitchell
100230v.jpg
Corn Palace, Mitchell
100232v.jpg
Corn Palace, Mitchell
100234v.jpg
Corn Palace, Mitchell
100235va 100236v 100237v 100239v
100235v.jpg
Corn Palace, Mitchell
100236v.jpg
Corn Palace, Mitchell
100237v.jpg
Corn Palace, Mitchell
100239v.jpg
Corn Palace, Mitchell
100241v 100242v 100243v 100244v
100241v.jpg
Corn Palace, Mitchell
100242v.jpg
Corn Palace, Mitchell
100243v.jpg
Corn Palace, Mitchell
100244v.jpg
Corn Palace, Mitchell
100246v 100247v 100249v 100251v
100246v.jpg
Corn Palace, Mitchell
100247v.jpg
Corn Palace, Mitchell
100249v.jpg
Corn Palace, Mitchell
100251v.jpg
Gift Shop, Mitchell
100501v 100502v 100503v 100504v
100501v.jpg
Spoonbridge & Cherry
100502v.jpg
Sculpture Garden
100503v.jpg
Spoonbridge & Cherry
100504v.jpg
Sculpture Garden
100506v 100509v 100510v 100511v
100506v.jpg
Spoonbridge & Cherry
100509v.jpg
Sculpture Garden
100510v.jpg
Spoonbridge & Cherry
100511v.jpg
Sculpture Garden
100513v 100514v 100516v 100520v
100513v.jpg
Sculpture Garden
100514v.jpg
Spoonbridge & Cherry
100516v.jpg
Sculpture Garden
100520v.jpg
Spoonbridge & Cherry
100521v 100522v 100523v 100524v
100521v.jpg
Walker Art Center
100522v.jpg
Sculpture Garden
100523v.jpg
Walker Art Center
100524v.jpg
Sculpture Garden
100525v 100526v 100527v 100528v
100525v.jpg
Sculpture Garden
100526v.jpg
Sculpture Garden
100527v.jpg
Walker Art Center
100528v.jpg
Walker Art Center