Bildarchiv © Th. Ebersberg / USA / Wisconsin / Milwaukee

Zurück Seite 6 von 9 > 1/2/3/4/5/6/7/8/9 Weiter

101613v 101614v 101615v 101616v
101613v.jpg
Downtown, Milwaukee
101614v.jpg
Downtown, Milwaukee
101615v.jpg
Downtown, Milwaukee
101616v.jpg
Downtown, Milwaukee
101617v 101618v 101620v 101621v
101617v.jpg
Mall, Milwaukee
101618v.jpg
Mall, Milwaukee
101620v.jpg
Mall, Milwaukee
101621v.jpg
Mall, Milwaukee
101622v 101623v 101624v 101625v
101622v.jpg
Mall, Milwaukee
101623v.jpg
Mall, Milwaukee
101624v.jpg
Mall, Milwaukee
101625v.jpg
Mall, Milwaukee
101626v 101629v 101631v 101632v
101626v.jpg
Pabst Theater, Milw.
101629v.jpg
Pabst Theater, Milw.
101631v.jpg
Pabst Theater, Milw.
101632v.jpg
Pabst Theater, Milw.
101633v 101634v 101636v 101638v
101633v.jpg
Pabst Theater, Milw.
101634v.jpg
Skulptur, Milwaukee
101636v.jpg
Pub-Reklame
101638v.jpg
Pub-Reklame
101639v 101640v 101641v 101642v
101639v.jpg
Downtown, Milwaukee
101640v.jpg
River Walk, Milwaukee
101641v.jpg
River Walk, Milwaukee
101642v.jpg
River Walk, Milwaukee
101643v 101644v 101646v 101648v
101643v.jpg
River Walk, Milwaukee
101644v.jpg
River Walk, Milwaukee
101646v.jpg
River Walk, Milwaukee
101648v.jpg
River Walk, Milwaukee
101650v 101651v 101652v 101655v
101650v.jpg
River Walk, Milwaukee
101651v.jpg
River Walk, Milwaukee
101652v.jpg
Architektur, Milwaukee
101655v.jpg
Architektur, Milwaukee
101657v 101658v 101659v 101661v
101657v.jpg
River Walk, Milwaukee
101658v.jpg
River Walk, Milwaukee
101659v.jpg
River Walk, Milwaukee
101661v.jpg
River Walk, Milwaukee
101662v 101663v 101664v 101665v
101662v.jpg
River Walk, Milwaukee
101663v.jpg
Hotel »The Pfister«
101664v.jpg
Hotel »The Pfister«
101665v.jpg
Hotel »The Pfister«