Bildarchiv © Th. Ebersberg / USA / Missouri / Illinois

Zurück Seite 2 von 10 > 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 Weiter

103052v 103055v 103056v 103057v
103052v.jpg
Gateway Arch
103055v.jpg
Gateway Arch
103056v.jpg
Gateway Arch
103057v.jpg
Gateway Arch
103058v 103059v 103060v 103061v
103058v.jpg
G. Arch, St. Louis
103059v.jpg
Old Courth., St. Louis
103060v.jpg
Old Courthouse
103061v.jpg
Old Courthouse
103063v 103064v 103065v 103067v
103063v.jpg
Old Courthouse
103064v.jpg
Old Courth., St. Louis
103065v.jpg
St. Louis
103067v.jpg
St. Louis
103068v 103069v 103070v 103072v
103068v.jpg
St. Louis
103069v.jpg
Downtown, St. Louis
103070v.jpg
Architektur, St. Louis
103072v.jpg
Architektur, St. Louis
103073v 103074v 103075v 103076v
103073v.jpg
Downtown, St. Louis
103074v.jpg
Downtown, St. Louis
103075v.jpg
Downtown, St. Louis
103076v.jpg
St. Louis
103078v 103079v 103080v 103081v
103078v.jpg
Bank, Red Bud
103079v.jpg
Red Bud, Illinois
103080v.jpg
Red Bud, Illinois
103081v.jpg
Red Bud, Illinois
103082v 103083v 103084v 103085v
103082v.jpg
Red Bud, Illinois
103083v.jpg
Café, Red Bud, Illinois
103084v.jpg
Red Bud, Illinois
103085v.jpg
Zufluss d. Mississippi
103087v 103088v 103090v 103091v
103087v.jpg
Zufluss d. Mississippi
103088v.jpg
Shawnee Nat'l. Forest
103090v.jpg
Lastschiff, Mississippi
103091v.jpg
»Lewis and Clark«
103093v 103095v 103096v 103097v
103093v.jpg
Farmhaus, Illinois
103095v.jpg
Farmhaus, Illinois
103096v.jpg
Farmhaus, Illinois
103097v.jpg
Farmhaus, Illinois
103098v 103099v 103100v 103101v
103098v.jpg
Cairo, Illinois
103099v.jpg
Skulptur, Cairo
103100v.jpg
Hist. Downtown, Cairo
103101v.jpg
Hist. Downtown, Cairo